สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
o โครงสร้างหน่วยงาน
o บุคลากร
o แผนที่
o การบริหารจัดการที่พักของ
มหาวิทยาลัย
o ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
o แบบความพึงพอใจเว็บไซต์
Tel.039-319-111 ต่อ 10130
: ระบบสารสนเทศ :
o ระบบบริการการศึกษา (REG)
o งานประกันคุณภาพการศึกษา
o ข่าวประชาสัมพันธ์
o หอสมุดกลาง
o กองพัฒนานักศึกษา
: เว็บไชต์ที่น่าสนใจ :
o ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน
o วังสวนบ้านแก้ว
o จังหวัดจันทบุรี
 
ประกาศรับสมัครงาน

 

 

: การบริหารจัดการที่พักของมหาวิทยาลัย :

- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ
- แบบฟอร์มขอที่พักของทางราชการ
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารที่พักของทางราชการ
- ข้อปฏิบัติการพักอาศัยภายในอาคารชุดที่พักอาศัย (แฟลต)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- คำสั่งแต่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลอาคารชุดที่พักอาศัยของทางราชการ (แฟลต 1)
- คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการอาคารชุดที่พักอาศัยของทางราชการ (แฟลต 1)
- คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการอาคารชุดที่พักอาศัยของทางราชการ (แฟลต 2)