สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
o โครงสร้างหน่วยงาน
o บุคลากร
o แผนที่
o การบริหารจัดการที่พักของ
มหาวิทยาลัย
o ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
o แบบความพึงพอใจเว็บไซต์
Tel.039-319-111 ต่อ 10130
: ระบบสารสนเทศ :
o ระบบบริการการศึกษา (REG)
o งานประกันคุณภาพการศึกษา
o ข่าวประชาสัมพันธ์
o หอสมุดกลาง
o กองพัฒนานักศึกษา
: เว็บไชต์ที่น่าสนใจ :
o ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน
o วังสวนบ้านแก้ว
o จังหวัดจันทบุรี
 
ประกาศรับสมัครงาน

 

 

การจัดการพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 - - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน
 - - คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
 - - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
 - - ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม
 - - ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปี พ.ศ.2553
   - ประกาศ นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี พ.ศ.2558
   - สรุปผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)ปี พ.ศ.2558 ภาษาไทย  / Eng
   - รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ.2558
   - ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปี พ.ศ.2559
   - มาตรฐาน 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มาตรฐาน 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   - นโยบายกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   - สติกเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน
   - แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลและแสดงผล Green Office

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม

อาจารย์อรรถกร  คำฉัตร 
ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ผชอ.01751

 

นายตฤณภัทร  ชิงชนะ 
ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคาร
ผชอ.07317